สถานีวิทยุชุมชนสำหรับเผยแผ่พระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาของวัดศรีทวีก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่อาคารเวสสะโกศล โดยแบ่งพื้นที่ภายในอาคารซึ่งมีขนาด ๔ × ๑๒ เมตร ออกเป็น ๓ ห้อง สำหรับจัดเป็นห้องควบคุมและจัดรายการ ห้องรับแขก และห้องเก็บเครื่องส่งสัญญาณวิทยุที่มีกำลัง ๑.๕๐๐ กิโลวัตต์ ส่งสัญญาณวิทยุครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

วัดศรีทวีได้รับประกาศเกียรติคุณจากมติเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เพื่อแสดงว่า เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติและสังคม คลื่นธรรมะและประชาชน ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (FM 103.25 MHz) จัดรายการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกา เน้นธรรมะ ๑๐ ชั่วโมง สาระความรู้ทั่วไป (เช่น ข่าวเศรษฐกิจ กฎหมาย และสุขภาพ) ๒ ชั่วโมง และรายการบันเทิง ๕ ชั่วโมง

สำหรับรายการวิทยุที่พระพุทธิสารเมธีเป็นผู้ดำเนินรายการ คือ รายการ “ธรรมะรับอรุณ” ซึ่งออกอากาศทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ ถึง ๐๖.๐๐ นาฬิกา และรายการ “เปิดใจใส่ธรรมะ” ซึ่งออกอากาศทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๐๙.๐๐ นาฬิกา ทั้งสองรายการได้รับความนิยมจากผู้คนในชุมชนตลอดมา

รายการธรรมะรับอรุณ โดยพระพุทธิสารเมธี

ออกอากาศวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ออกอากาศวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘