ทางวัดได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

  • ประเพณีให้ทานไฟ ทางวัดได้จัดกิจกรรมให้ทานไฟในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมของทุกปี ในการนี้มีประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบำรุงและโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศมาปรุงอาหารเพื่อถวายพระตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ ถึง ๐๘.๓๐ น.
  • การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักเรียนชายที่มีอายุ ๑๐ ถึง ๑๕ ปี ที่ต้องการบวชเป็นสามาเณรเพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

คณะสามเณรภาคฤดูร้อน

  • วันสารทเดือนสิบ ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ ทางวัดได้จัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนทั้งสองวัน ในวันแรก ชาวบ้านยก “หมรับ” (อ่านควบกล้ำ “หมร” เช่นเดียวกับการอ่านควบกล้ำ “คร” ในคำว่า “ครับ”) มาที่วัดและร่วมกันประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นชาวบ้านร่วมกันถวายสังฆทาน แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาและฉันเพล เป็นอันสิ้นสุดพิธีในวันแรก ในวันที่สอง ชาวบ้านนำปิ่นโตและอัฐิของบรรพชนมาร่วมประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ต่อจากนั้นชาวบ้านตักบาตรด้วยข้าวสารและอาหารแห้ง ตามด้วยการถวายสังฆทาน แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาและฉันเพล เป็นอันสิ้นสุดพิธีในวันที่สอง