คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม

๑. มีศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกรรม และไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว

๒. มีสุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี และไม่ทุพพลภาพ

๓. ไม่มีเครื่องข้องกังวลใด ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติธรรม

๔. สามารถรักษาศีล ๘ หรือศีล ๕ ได้

๕. มีอากัปกิริยาสุภาพ อ่อนโยน และเรียบร้อย

ข้อห้ามของผู้ปฏิบัติธรรม

๑. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและของมีค่า

๒. ไม่พกพาโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติธรรม

๓. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม

๔. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรม

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม

๑. พึงอดทนปฏิบัติธรรมให้ตลอดโครงการ

๒. พึงปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ได้

๓. พึงละยศ ตำแหน่ง และฐานะ และมีความเสมอภาคกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ

๔. พึงพูดแต่น้อย และพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

๕. พึงสำรวมการกระทำทางกายอยู่ทุกขณะ

สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีทวี