กิจกรรมหล่อและถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดศรีทวี

  • วันธรรมสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน สนทนาธรรม และปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งปี
  • วันมาฆบูชา ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการและแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “วันมาฆบูชา” ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ช่วงกลางคืน  อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
  • วันวิสาขบูชา ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการและแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “วันวิสาขบูชา” ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ช่วงกลางคืน  อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
  • วันอาสาฬหบูชา ช่วงกลางวัน (วัดศรีทวีและกลุ่มโรงเรียนธรรมสัญจร จำนวน ๑๒ โรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม) มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นฐาน ๆ จำนวน ๑๐ ฐาน โดยให้นักเรียนหมุนเวียนทำกิจกรรมให้ครบทุกฐาน มีการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แสดงละครธรรมะ ประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวัดศรีทวี นอกจากนี้ยังมีอุบาสก-อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรม โดยการจัดโรงทานให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ช่วงกลางคืน  อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
  • วันเข้าพรรษา ช่วงก่อนวันเข้าพรรษา มีการจัดพิธีบวชภิกษุ-สามเณร มีการถวายเทียนพรรษา และมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดช่วงเข้าพรรษา-ตอนกลางวัน มีการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ตลอดช่วงเข้าพรรษา-ตอนกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็นและมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืน
  • วันออกพรรษา มีการทำบุญตักบาตรเทโว ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ถวายสังฆทาน และแสดงพระธรรมเทศนา